Privacyverklaring

NL-BALANCE B.V.

1. Inleiding

NL-Balance B.V. stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens en houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers) overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld uw werkgever). Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.


2. Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de precieze dienst en omstandigheden. het om de volgende gegevens:

• NAW-gegevens;
• Geboortedatum en –plaats;
• Geslacht;
• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers);
• Kopie identiteitsbewijzen (in verband met de Wwft);
• Burgerservicenummer (alleen indien nodig!);
• Leeftijd;
• Jaaropgave en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
• Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
• Bankrekeningnummer;
• Handelsregisternummer, BTW nummer;
• Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé;
• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type;


3. Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische of efficiency redenen, waarvan we er vanuit(mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals:

• financiële administratie en/of aangifte omzetbelasting, indien hierbij persoonsgegevens worden verwerkt.
• overige specifiek overeengekomen werkzaamheden, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt.
• Communicatie en informatievoorziening;
• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening;
• De verbetering van onze diensten;
• Facturering en incasso


4. Verstrekking aan derden

NL-Balance B.V. verkoopt of levert geen persoonsgegevens aan derden en verstrekt deze persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de door opdrachtgever verstrekte opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of ten behoeve van een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.


5. Beveiliging

NL-Balance B.V. neemt passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico van de verwerking afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, waarbij rekening is gehouden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en context van de verwerkingen, de verwerkingsdoeleinden en de risico’s van betrokkenen.

In ieder geval betreffen dit de volgende beveiligingsmaatregelen:

• Back-up- en herstelprocedures
• Beveiliging van netwerkverbindingen (intern en extern beheerd)
• Bevoegdheden zijn functioneel toegewezen aan een beperkt aantal personen dat met de uitvoering van de verwerking is belast
• Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten
• Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes
• (Sub)verwerkersovereenkomsten met derden
• Veilige wijze van het opslaan van gegevensbestanden binnen het kantoornetwerk
• SSL wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding


6. Cookies

Wanneer u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een „cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.


7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NL-Balance B.V. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij NL-Balance B.V. een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover NL-Balance B.V. beschikt naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of een intrekking van de toestemming of bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens sturen naar uw contactpersoon bij NL-Balance B.V. of mailen naar info@nlbalance.nl
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u dit aangeven via info@nlbalance.nl


8. Bewaren van gegevens

NL-Balance B.V bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens van opdrachtgever of andere gegevensverstrekker worden verzameld. De bewaartermijnen kunnen variëren vanwege wettelijke vereisten, zoals de fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor administratieve gegevens, of aansprakelijkheidsrisico’s. Diverse maatregelen zijn door NL-Balance B.V genomen om periodiek gegevens te verwijderen die niet meer relevant zijn.


9. Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart Ons ook voor aanspraken van Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten gevolge van Uw handelen.

NL-Balance B.V. is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in Wet Bescherming Persoonsgegevens en de AVG is bepaald, voor schade of nadeel voor zover dat ontstaat door zijn werkzaamheid. NL-Balance B.V. is slechts aansprakelijk voor schade die aan hem kan worden toegerekend in het kader van zijn werkzaamheden volgens deze Privacy voorwaarden en/of niet nakoming van verplichtingen door Verwerker onder deze Privacy voorwaarden.


10. Datalekken

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.


11. Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt.