REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany przez firmę NL-Balance B.V. z siedziba w 2288 EW Rijswijk, Diepenhorstlaan 2K

2. Fundatorem nagród w konkursie jest firma NL-Balance B.V. z siedziba w Diepenhorstlaan 2K 2288 EW Rijswijk

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie www.nlbalance.nl  i na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/nlbalance/  w dniach od 28 maja do 11  czerwca 2018 roku (do godziny 12:00 w południe).

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem NL-Balance B.V.
c) nie jest członkiem rodziny pracownika NL-Balance B.V.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

Nagrodą w Konkursie są:

1. Osiem równorzędnych zestawów kibica, na które składają się:

– Koszulka z grafika Firmy NL-Balance B.V.
– 2 szt. Nakładki na lusterka samochodowe POLSKA
– 2 szt. Flagi samochodowe POLSKI
– Trąbka kibica w barwach POLSKI
– Czapka kibica Polski Biało-Czerwoni z rogami
– Flaga Polski duża z godłem i napisem
– 6 balonów

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/nlbalance/ zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na pytanie: Jaki rozmiar koszulki chcesz?.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres adam2@nlbalance.nl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Otrzymana nagroda będzie do odebrania w biurze NL-Balance B.V. z siedziba w  2288 EW Rijswijk, Diepenhorstlaan 2K lub zostanie ona wysłana do Laureatów Konkursu na koszt firmy NL-BAlance B.V. (wyłącznie na terenie Holandii) na adres wskazany przez Laureatów, w ciągu 10 dni roboczych od przesłania danych przez Laureata.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez NL-Balance B.V.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.nlbalance.nl

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego Regulaminu, skontaktuj się z nami poprzez mail: adam2@nlbalance.nl